top of page
logo_servigest_xarxes.png
castellà
català

  gestió   comptable

Posem a la seva disposició un equip de professionals altament qualificats per a fer-se càrrec dels seus estats financers i comptables. Li donem un assessorament integral, independent i objectiu per aconseguir la màxima optimització dels recursos de la seva empresa.

ELABORACIÓ DE COMPTABILITATS

i liquidació d'impostos

ELABORACIÓ DE COMPTABILITATS

I LIQUIDACIÓ D'IMPOSTOS

 

 

- El nostre departament s'encarrega de la comptabilitat dels nostres clients, el qual abarca la confecció dels llibres comptables

i fiscals.

*Registre de factures emeses.

*Registre de determinades operacions intracomunitàries.

*Registre de béns d'inversió.

*Vendes i ingressos.

*Compres i despeses.

*Llibre de Provisió de Fons.

- El nostre equip prepararà trimestralment les declaracions d'IVA, IRPF, operacions intracomunitàries...

- Cada any elaborem els resums anuals, la declaració d'operacions amb tercers i l'Impost sobre Societats.

OPERACIONS VINCULADES, PREUS DE TRANSFERÈNCIA. 

Obligacions de documentació

OPERACIONS VINCULADES,

PREUS DE TRANSFERÈNCIA.

OBLIGACIONS DE DOCUMENTACIÓ

 

 

- El legislador va aprovar el 2008 una sèrie de mesures per a la prevenció del frau fiscal que implica documentar les operacions realitzades amb entitats o persones vinculades.

- Servigest té un equip d'experts tributaris per recolzar-te en la determinació del valor de mercat de les transaccions amb persones vinculades i establir la documentació suport requerida per la llei.

ENTITATS

financeres

ENTITATS

FINANCERES

 

 

- Quan el client ho requereix, preparem els seus estats financers i l'ajudem a analitzar-los. És la síntesi de l'estat de la seva empresa a una data determinada.

És una eina de control de la gestió tant per als seus administradors com per als socis/accionistes. També es pot aprofitar per comunicar la situació econòmica als grups d'interès relacionats amb l'entitat.

LEGALITZACIÓ

de llibres comptables

LEGALITZACIÓ

DE LLIBRES COMPTABLES

 

 

- Presentem els llibres comptables al

Registre Mercantil.

ELABORACIÓ I DIPÒSIT

de comptes anuals, Memòria i informe de gestió 

ELABORACIÓ I DIPÒSIT

DE COMPTES ANUALS, MEMÒRIA

I INFORME DE GESTIÓ

 

 

- Preparem les CCAA (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvi del Patrimoni Net, així com l'Estat de Fluxes d'Efectiu), que haurà de ser elaborat per l'òrgan d'administració de la societat.

- El nostre departament de gestió s'encarregarà del dipòsit al Registre Mercantil per al seu correcte registre.

ASSESSORAMENT

comptable i econòmic

ASSESSORAMENT

COMPTABLE I ECONÒMIC

- Aquest servei engloba des de l'anàlisi d'una inversió i les seves alternatives fins el seguiment i/o la preparació d'un pla de negoci. Realitzant tanmateix, plans de tesoreria, pressupostos i anàlisi de costos.

datax_edited.png
bottom of page