top of page
  • Servigest

AMPLIACIÓ PERMÍS DE PATERNITAT


Aprovada l'ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes des del passat 5 de juliol.

Al BOE del dia 4 de juliol s'ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l'Estat, que entre altres mesures laborals, amplia el permís de paternitat de quatre a cinc setmanes.

Així, es modifica l'article 48.7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

"7. En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d), el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans regulats als apartats 4 i 5.

En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l'altre progenitor. En els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, aquest dret correspondrà solament a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans regulat a l'apartat 5 sigui gaudit íntegrament per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.

El treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencional, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per les causes establertes als apartats 4 i 5 o immediatament després de la finalització d'aquesta suspensió.

El període de suspensió serà ininterromput excepte l'última setmana del període total al fet que es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a les quals es refereix el paràgraf anterior. Aquest acord s'adoptarà a l'inici del període de suspensió.

La suspensió del contracte al fet que es refereix aquest apartat es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del cinquanta per cent, previ acord entre l'empresari i el treballador, i tal com es determini reglamentàriament. En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si escau, el de gaudi independent al fet que es refereix el paràgraf anterior.

El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb la deguda antelació, l'exercici d'aquest dret en els termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius."

Aquesta Llei (05-07-2018), també modifica el primer paràgraf de l'article 49. c) del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre:

"c) Permís de paternitat pel naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill: tindrà una durada de cinc setmanes ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció. El gaudi del permís serà ininterromput excepte l'última setmana, que es podrà gaudir de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a les quals es refereix aquest paràgraf, quan així ho sol·liciti, a l'inici del permís, el progenitor que en gaudeixi, i se li autoritzi, en els termes previstos en la seva normativa, per l'Administració en la qual presti serveis.

Igualment, aquesta normativa podrà preveure que s'autoritzi, quan així se sol·liciti prèviament, que l'inici del permís tingui lloc en una data posterior a la del naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa abans indicades, sempre que sigui abans de la finalització del corresponent permís o de la suspensió del contracte per part, adopció o acolliment de l'altre progenitor, o immediatament després de la seva finalització.

Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos contemplats als apartats a) i b). En els casos previstos als apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l'altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'aquest, si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís. Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat, adopció guarda amb finalitats d'adopció o acolliment tan temporal com a permanent, tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals haguessin pogut tenir dret durant la seva absència."

Si desitgen rebre més informació al respecte, no dubtin a contactar amb nosaltres.

189 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page