top of page
 • Servigest

NOVES MESURES FISCALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT.


Al BOE del dia 4 de juliol s'ha publicat la Llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2018, que conté, noves mesures fiscals.

Principals novetats que han entrat en vigor des del passat juliol del 2018.

 • IRPF

Reducció per obtenció de rendiments del treball: amb efectes des del 05-07-2018, s'amplien els límits màxims que marquen les diferents quanties de reducció que al seu torn s'incrementen per als treballadors amb rendes més baixes en 2000 euros aproximadament, de manera que els límits establerts passen a ser de 16.825 euros i 13.115 euros [anteriorment 14.450 i 11.250 euros] i la quota passa de 3.700 a 5.565 euros anuals.

Quan l'impost s'hagués reportat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LPGE 2018, la reducció a aplicar serà la prevista en la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

Quan l'impost corresponent al període impositiu 2018 s'hagués reportat a partir de l'entrada en vigor de la LPGE 2018, la reducció a aplicar serà la resultant d'incrementar la quantia derivada de l'aplicació de la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 en la meitat de la diferència positiva resultant de minorar l'import de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant la normativa vigent a 1 de gener de 2019 en la quantia de la reducció calculada conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

Reducció per obtenció de rendiments del treball i determinació del tipus de retenció sobre els rendiments del treball durant el període impositiu 2018: per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LPGE 2018 s'aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

A partir de l'entrada en vigor de la LPGE 2018, per calcular el tipus de retenció s'aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 amb una sèrie d'especialitats.

A l'efecte del càlcul del tipus de retenció, en relació a l'aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del treball pel 2018, calculada conforme a l'analitzat a l'apartat anterior, el tipus de retenció es regularitzarà en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir de l'entrada en vigor de la LPGE 2018.

No obstant això, la regularització es podrà realitzar, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir del mes següent a l'entrada en vigor de la LPGE 2018.

Deducció per maternitat: amb efectes des de l'01-01-2018, aquesta deducció es podrà incrementar en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagués satisfet despeses per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats, entenent per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula, l'assistència, horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts i per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (extensió dels supòsits als quals s'aplica la deducció, en incloure's el cònjuge no separat legalment). Aquest import, encara que es tracti d'un import negatiu (es paga al contribuent amb la declaració de l'IRPF encara que no se li hagi retingut) no es podrà obtenir per endavant.

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: s'augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros addicionals anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa en la data de meritació de l'impost en què excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. D'altra banda, es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals.

L'import de l'abonament d'aquestes deduccions es podrà sol·licitar anticipadament.

En el període impositiu 2018, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l'increment previst de la deducció per cadascun dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigit per a l'adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, es determinarà prenent en consideració exclusivament els mesos iniciats amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu: s'estableix una deducció en quota a favor d'aquells contribuents que no poden presentar la declaració conjunta perquè la resta de membres de la unitat familiar resideixen en un altre estat membre de la UE, equiparant així la quota a pagar a la que hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar fossin residents fiscals a Espanya.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: s'eleva del 50 al 60 per cent el percentatge de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla, tant per als contribuents residents a Ceuta i Melilla, com pels no residents en aquests territoris que hi haguessin obtingut rendes. Aquesta modificació s'acompanya de les necessàries en el sistema de pagaments a compte amb la fi d'anticipar l'impacte econòmic de la mesura sobre les ciutats autònomes esmentades.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: s'augmenta del 20 al 30% el percentatge d'aquesta deducció per les quantitats satisfetes en el període que es tracti per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació. S'augmenta també la base màxima de deducció, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals, i que estarà formada pel valor d'adquisició de les accions o participacions subscrites.

Obligació de declarar: es modifica l'obligació de declarar, establint d'una banda un límit quantitatiu que eximeix d'aquesta obligació per a l'obtenció de guanys patrimonials derivats d'ajuts públics de quantia reduïda (menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat) i, per un altre, elevant, de 12.000 a 14.000 euros, el llindar inferior de l'obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d'un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes.

En conseqüència, els contribuents que percebin rendiments del treball procedents de més d'un pagador no tindran l'obligació de declarar si no superen els 14.000 € (abans 12.000), límit que s’aplicarà el 2019.

S'estableix també un règim transitori per a l'obligació de declarar en el període impositiu 2018, de tal forma que quan l'impost corresponent al període impositiu 2018 s'hagués reportat a partir de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el límit de 14.000 euros establert en el primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 96 d'aquesta Llei serà de 12.643 euros (nova Disposició transitòria trenta-quatrena de la LIRPF).

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: s'augmenta les quantitats exemptes de 2.500 € a 40.000 €. Estaran exempts del gravamen especial els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l'import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros se sotmetran a tributació respecte de la part que excedeixi d'aquest import.

Els premis derivats de jocs celebrats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, estaran exempts del gravamen especial en la quantia prevista a l'apartat 2 de la disposició addicional trenta-tresena d'aquesta Llei en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2017. Aquesta quantia serà de 10.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir de l'entrada en vigor de la Llei esmentada, i de 20.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2019.

 • IMPOST DE SOCIETATS

Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles: es modifica aquesta reducció i el seu règim transitori per adaptar la seva regulació als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). respecte als règims coneguts com «patent box», en particular per observar l'establert en l'informe relatiu a l'acció 5 del conegut com a Pla BEPS de l'OCDE, informe que recull l'anomenat «nexus approach» (criteri del nexe) com a criteri per configurar un règim preferencial d'intangibles que no resulti perjudicial conforme a aquest estàndard internacional:

 1. S'especifica que solament les rendes positives són les que tenen dret a la reducció a la base imposable (abans s'esmentava solament a rendes sense diferenciar entre positives o negatives).

 2. S'actualitzen els supòsits en els quals es pot aplicar la reducció. En concret per la cessió del dret d'ús o d'explotació, per les patents, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models, o de programari avançat registrat que hagi estat obtingut com a resultat de projectes de R+D.

 3. Les rendes positives susceptibles de reducció són els ingressos que superen a les despeses incorregudes directament amb la creació dels actius que no haguessin estat incorporats al valor dels actius, l'amortització i les despeses directament relacionades amb l'actiu que s'haguessin integrat a la base imposable.

 4. Si en un període impositiu s'obtenen rendes negatives es reduiran quan no superin l'import de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors que haguessin aplicat la reducció.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en directe d’arts escèniques i musicals: amb efectes des del 05-07-2018, s'estableix que els productors que s'acullin a aquest incentiu fiscal assumiran una sèrie d'obligacions, com per exemple, incorporar en els títols de crèdit i en la publicitat de la producció una referència específica al fet d’haver-se acollit a l'incentiu fiscal i indicar de forma expressa els llocs específics de rodatge a Espanya i la col·laboració del Govern d'Espanya, les comunitats autònomes, de la Spain Film Commission i de les Film Commissions/Film Offices que hagin intervingut.

 • IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

D'acord amb l'article 73 LPGE 2018, es manté per a l'exercici 2018 la seva vigència, i s'elimina, per tant, per aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l'impost que s'havia previst en el Reial decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'impost sobre el patrimoni.

 • IVA

Exempcions en les exportacions de béns. Lliuraments de béns a viatgers: amb efectes des del 05-07-2018, s'estableix que l'exempció es farà efectiva mitjançant el reemborsament de l'impost suportat en les adquisicions. ​

Tipus impositiu reduït. Sales de cinema i els serveis de tele assistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i cura residencial: amb efectes des del 05-07-2018, es rebaixa del tipus impositiu aplicable a l'entrada a les sales cinematogràfiques, que passa de tributar del 21 al 10 per cent, i es modifica l'aplicació del tipus reduït del 10% dels serveis de tele assistència i ajuda a domicili, per establir que s'aplicarà sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d'un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a aquests serveis que cobreixi més del 75 per cent (abans era del 10%) del seu preu, en aplicació, en tots dos casos, del que es disposa en aquesta Llei.​

 • Beneficis fiscals en l'impost sobre béns immobles (IBI)

Amb efectes des del 05-07-2018, s'estableix que els ajuntaments que amb anterioritat a l'entrada en vigor de nous valors cadastrals, com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, apliquessin la bonificació establerta en l'article 74.5 de la LHL, en la redacció que li va proporcionar la Llei 14/2000, de 29 desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, podran continuar aplicant aquesta bonificació durant el període referit en l'article 68.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cadastre immobiliari.

 • Cadastre immobiliari

D'acord amb la DF 20a de la LPGE, amb efectes des de l'entrada en vigor de la LPGE 2018 s'estableix que:

La descripció cadastral dels béns immobles comprendrà les seves característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es trobaran la localització i la referència cadastral, la superfície, l'ús o destinació, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor de referència de mercat, el valor cadastral i el titular cadastral, amb el seu número d'identificació fiscal o, si escau, nombre d'identitat d'estranger. Quan els immobles estiguin coordinats amb el registre de la propietat s'incorporarà aquesta circumstància juntament amb el seu codi registral.

La Direcció General del Cadastre estimarà de forma objectiva, per a cada bé immoble i a partir de les dades en poder del Cadastre, el seu valor de referència de mercat, entenent per tal el resultant de l'anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les transaccions immobiliàries efectuades, contrastats amb la resta de fonts d'informació disponibles.

Aquest valor podrà ser utilitzat per les administracions com, per exemple, les autonòmiques, per valorar béns immobles en aplicació de l'article 57.1.b) de la Llei General Tributària.

 • Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixen l'interès legal dels diners que queda establert, igual que en el 2017, per a la vigència de la Llei en un 3,00% i l'interès de demora en un 3,75%.

245 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page