top of page
 • Servigest Empresarial SLP

Què és una societat laboral?


Què és?

La societat limitada laboral és un tipus de societat mercantil de responsabilitat limitada on la majoria de capital social és propietat dels treballadors, que tenen una relació laboral indefinida, personal i directa. Aquestes societats han de comptar amb un mínim de tres socis, i més del 50% del seu capital social ha d'estar subscrit per les persones treballadores que presten els seus serveis a la societat.

Excepcions:

 • Les empreses públiques, que poden superar el límit d'un terç del capital social, sense arribar al 50%.

 • Es pot constituir una societat laboral amb només 2 socis: han de ser socis treballadors i cada soci ha de tenir el 50% del capital social. Aquesta situació és transitòria, només pot durar 36 mesos.

Requisits:

 • Societat limitada laboral ha de complir els requisits exigits per la legislació mercantil per a les societats limitades, entre d’altres, capital mínim 3.000 €, 100% subscrit i desemborsat. El capital està dividit en participacions socials.

 • Societats anònimes laborals, el capital mínim ha de ser de 60.000 €, desemborsat el 25% en el moment de la constitució. En aquest cas, el capital està dividit en accions socials.

Aquestes societats tenen unes característiques particulars:

 • El nombre d’hores treballades anualment per les persones amb contracte indefinit no sòcies no podrà superar el 49% del còmput total d’hores/any treballades en la societat pel conjunt dels socis treballadors. No computarà per al càlcul d’aquest límit el treball realitzat pels treballadors amb discapacitat de qualsevol classe en grau igual o superior al 33%.

 • Cap soci o sòcia pot tenir més del 33% del capital social, excepte quan es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l’economia social (en aquest cas la participació podrà superar el límit legal establert sempre que no s’arribi al 50% del capital social), i en el cas que s’hagi constituït una societat laboral amb només dos socis treballadors (cada soci ha de tenir el 50% del capital social i aquesta situació només pot durar 36 mesos).

 • La transmissió de participacions s’ha de fer d'acord amb el que estableix a l’article 6 de la Llei 44/2015.

 • Hi ha dues classes de participacions o accions:

 1. Laborals: pertanyen a les persones que presten servei a la societat amb contracte laboral indefinit i han de representar com a mínim el 51% del capital social.

 2. Generals: pertanyen a les persones que presten servei a la societat amb contracte laboral temporal, o bé no treballen a la societat. No poden representar més del 49% del capital social. S’ha de tenir en compte les excepcions que preveu la Llei.

 • Hi ha un fons de reserva especial obligatori, a més de les reserves pròpies de les societats mercantils, que s’ha de dotar amb el 10% del benefici líquid de cada exercici fins que s'arribi almenys a una xifra superior al doble del capital social.

 • La responsabilitat de les persones associades es limita al capital de la societat.

Trets diferencials d'aquestes societats:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: bonificació del 99% de les quotes meritades per modalitat de transmissions patrimonials oneroses, per l’adquisició, per qualsevol mitjà admès en dret, de béns i drets provinents de l’empresa de la qual procedeixin la majoria dels socis treballadors de la societat laboral.

523 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page