top of page
  • Servigest Empresarial SLP

Renda 2018, quins documents necessites.


Els documents a aportar per a la confecció de la declaració de la renda són els següents:

Los documentos a aportar para la confección de la declaración de la renta son los siguientes:​

- Informació fiscal d'Hisenda i la Renda de l'any 2018.

Información fiscal de Hacienda y Renta del año 2018.

- Certificat d'ingressos rebuts de:

Certificado de ingresos recibidos de:

* Empresa.

Empresa.

* INEM (prestació per atur).

INEM (prestación por desempleo)

* INSS (pagues per invalidesa total o parcial, cobrament per incapacitat temporal, maternitat, paternitat, viudetat, orfendat o jubilació).

INSS (pagas por Invalidez total o parcial, cobro por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, viudedad, orfandad o jubilación).

- Pagament realitzats a:

Pagos realizados a:

* Sindicats com CCOO o UGT.

Sindicatos como CCOO o UGT.

* Aportacions realitzades a partits polítics.

Aportaciones realizadas a partidos políticos.

* Quotes de Col·legis professionals.

Cuotas de Colegio profesionales.

- Informació fiscal bancària de:

Información fiscal bancaria de:

* Hipoteca (Certificat Anual Bancari).

Hipoteca (Certificado Anual Bancario).

* Interessos.

Intereses.

* Compravenda d'accions.

Compraventa de acciones.

* Rendes temporals. Rendes vitalícies.

Rentas temporales, Rentas vitalicias.

* Fons d'Inversió.

Fondos de Inversión.

- Rescat de plans de pensions, assegurances de vida, mutualitats de previsió social,... Rescate de planes de pensiones, seguros de vida, mutualidades de previsión social,...

- Aportacions a plans de pensions.

Aportaciones a planes de pensiones.

- Si la teva vivenda és de lloguer:

Si tu vivienda es de alquiler:

* Contracte de lloguer.

Contrato de alquiler.

* Rebuts pagats durant l'any 2017.

Recibos pagados durante el año 2017.

- Si tens una propietat llogada:

Si tienes una propiedad alquilada:

* Import de tot el cobrat l'any 2017.

Importe de lo cobrado en el año 2017.

* Despeses d'escala.

Gastos escalera.

* Despeses de comunitat.

Gastos de comunidad.

* Despeses de l'assegurança.

Gastos del seguro.

* Factures de les reformes que s'hagin realitzat.

Facturas de las reformas que se hayan realizado.

- Si s'ha rebut alguna subvenció de la Generalitat, adjuntar el document acreditatiu per si s'ha de declarar.

De haber percibido alguna subvención de la Generalitat adjuntar documento acreditativo por si se debe declarar.

- Si tens reconeguda alguna minusvàlua, o alguna discapacitat, aportar el certificat on acrediti el grau de la mateixa.

Si tienes reconocida alguna minusvalía, o alguna discapacidad aportar certificado donde acredite el grado de la misma.

- Deduccions per:

Deducciones por:

* Maternitat (aportar justificant).

Maternidad (aportar justificante).

* Discapacitat a càrrec / Família nombrosa (aportar carnet de família nombrosa).

Discapacidad a cargo / Familia numerosa aportar “carnet de familia numerosa”.

* Donacions (ONG).

Donaciones (ONG).

- Ingressos o pagaments per manutenció o pensions compensatòries a favor del cònjugue.

Ingresos o pagos por manutención o pensiones compensatorias a favor del cónyuge.

- Si tens fills convivint a la mateixa vivenda i obtenen ingressos, hauran d'aportar el certificat dels mateixos.

Si tienes hijos conviviendo en la misma vivienda y obtienen ingresos, deberán aportar el certificado de los mismos.

Recorda que ja pots reservar la teva hora.

385 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


datax_edited.png
bottom of page