top of page
  • Foto del escritorservigest

Vull accedir a la informació pública (3).

Si l’Administració pública o les empreses públiques catalanes no han atès de manera satisfactòria la petició d’informació, la persona interessada pot presentar de forma gratuïta una reclamació davant la GAIP.

La GAIP és un òrgan independent que gestiona les reclamacions sobre el dret d’accés a la informació de les administracions o empreses públiques catalanes.


També hi ha la possibilitat, en via administrativa, d’interposar un recurs potestatiu de reposició. Si s’ha optat per aquesta via, caldrà esperar a rebre la resolució d’aquest recurs per tenir la possibilitat d’iniciar la reclamació davant la GAIP.
Com reclamar si no s'obté la informació sol·licitada.

En quins casos es pot presentar la reclamació?


  • Perquè no s’han rebut els continguts sol·licitats o no estan complets en el termini de 30 dies, malgrat que la sol·licitud ha estat acceptada.

  • Perquè ha estat denegada, totalment o parcialment, la informació demanada.

  • Perquè sou terceres persones afectades per la informació que una administració catalana ha lliurat indegudament a la persona que l’havia sol·licitat.

Quan es pot presentar una reclamació davant la GAIP?


Dins del termini d’un mes, a comptar des de l’endemà en què s’ha denegat totalment o parcialment la informació.

També des del termini d’un mes, passat el termini de 30 dies de què disposa l’Administració per lliurar la informació un cop estimada la sol·licitud. Si l’Administració no ha respost, i per tant la sol·licitud s’ha acceptat per silenci positiu, el termini de 30 dies perquè l’Administració subministri els continguts comença quan el ciutadà presenta un nou escrit en què li demana el lliurament efectiu de la informació.


Com s’ha de tramitar?


La reclamació es pot presentar per internet (amb el certificat digital o bé l’idCAT Mòbil) o presencialment emplenant el formulari i presentant-lo en qualsevol oficina de registre públic o per correu certificat.

En fer la sol·licitud cal presentar la còpia de la sol·licitud d’accés a la informació i de la resposta que ha enviat l’Administració, si n'hi ha.

Si la reclamació es tramita per Internet, cal afegir l’annex de dades específiques.


El procés previ de mediació.


Si la persona que reclama ho desitja, també pot demanar en la sol·licitud de reclamació adreçada a la GAIP que prèviament s’opti per la mediació. L’objectiu d’aquest procediment és, mitjançant la tutela de la Comissió, arribar a un acord entre Administració i persona interessada sobre la data, format i contingut de la informació a lliurar. El procés de mediació dura un mes. Si no s’assoleix un acord entre les parts, la GAIP continuarà la tramitació de la reclamació i resoldrà sobre el fons.


Quan es resol la reclamació?


La reclamació s’ha de resoldre en dos mesos. Les resolucions de la GAIP són vinculats per a les administracions, la qual cosa vol dir que estan obligades a complir el que s’hi hagi establert.

Si han transcorregut dos mesos sense que s’emeti una resolució, s’ha d’entendre que la reclamació s’ha desestimat (silenci administratiu negatiu).


La via judicial.


Si la resolució de la GAIP segueix sent insatisfactòria, el ciutadà té una darrera opció, que és portar aquesta decisió als tribunals mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.


7 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page