POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD REDES SOCIALES

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., a la xarxa social.


De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., en endavant, el RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.


2 . Dades de menors d'edat o incapaços.


L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE.


El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.


3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer.


L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.


4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment.


Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.


Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per al RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.


L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.


A través d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma.


L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.


El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.


S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.


El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.


6 . Altres tercers prestadors de serveis.


El RESPONSABLE, adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .


7 . Qualitat de les dades.


El RESPONSABLE, adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.


8 . Drets que assisteixen a l'Interessat:


          - Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
      - Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
          - Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


9 . Altra informació d'interès.


El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.


L'usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
servigestempresarial@serviem.com


Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

CATALÀ
CASTELLANO
 
 

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., en la red social.

 

De conformidad al deber de información establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., en adelante el Responsable desea poner en conocimiento de los usuarios de esta red social la política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente acceden y utilizan la página oficial del RESPONSABLE, en la misma. El acceso y uso por el usuario de esta página oficial del RESPONSABLE, supone que acepta expresamente esta política de privacidad y que presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales según lo previsto en la misma.


2. Datos de menores de edad o incapaces.


El acceso y registro en esta red social está prohibido a los menores de catorce (14) años, de forma que igualmente queda prohibido el acceso y uso de los menores de catorce (14 años) a la página oficial del RESPONSABLE, en la misma. Por su parte, si el usuario es incapaz, el RESPONSABLE, advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el acceso y uso de esta página oficial del RESPONSABLE,. este quedará expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su página oficial por menores e incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales en cada caso.


3. Identificación de la razón social del responsable del fichero.


El usuario queda informado de que el RESPONSABLE, con domicilio social en PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona), ostenta la condición de responsable de los ficheros y tratamientos a través de los que se recogen y almacenan los datos personales del usuario como consecuencia del registro y uso de la página oficial del RESPONSABLE, en esta red social, sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable la entidad titular de la red social en la que se encuentra nuestra página oficial.


4. Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal, información y consentimiento.


Los datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario al RESPONSABLE, a través de su página oficial formarán parte de un tratamiento de datos responsabilidad del RESPONSABLE, con la finalidad de ofrecerle información del RESPONSABLE, por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales, envío de newsletter a aquellos usuarios que se suscriban, intercambiar información con el RESPONSABLE, y otros usuarios y establecer comunicación con terceros.


Desde el momento en que el usuario utiliza la presente página oficial presta su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por el RESPONSABLE, para la correcta prestación de dichos servicios de acuerdo con lo establecido en la presente política.


El usuario es libre de utilizar la página oficial del RESPONSABLE, en esta red social, por lo que en caso en que el usuario no esté de acuerdo con el tratamiento de sus datos con dichos fines, no deberá utilizarla ni proporcionar sus datos personales.


A través de esta página oficial del RESPONSABLE, el usuario puede compartir textos, fotos, vídeos y otro tipo de información y/o contenidos que estarán sujetos tanto a la presente política como a las Normas y Condiciones de la Plataforma. El usuario será responsable de que todos los contenidos que publique respeten la legislación vigente, la presente política y las Normas de la Plataforma.


El usuario únicamente podrá publicar en esta página oficial del RESPONSABLE, datos personales, fotografías e informaciones u otros contenidos cuya titularidad y propiedad le pertenezcan o respecto de las cuales ostente la autorización de terceros.

El RESPONSABLE, tendrá derecho a eliminar de la presente página oficial –de forma unilateral y sin previa comunicación ni autorización del usuario- cualesquiera contenidos publicados por el usuario cuando el usuario infrinja o vulnere la legislación vigente, las normas establecidas en la presente política y las Normas de la Plataforma.


5. Identificación de los destinatarios respecto de los que el RESPONSABLE, tenga previsto la realización de cesiones o comunicaciones de datos.


Se advierte al usuario que toda la información y contenidos que publique en la página oficial del RESPONSABLE, en la red social podrá ser conocida por los restantes usuarios de la página oficial y de la plataforma de red social. En consecuencia, toda la información y contenidos publicados por el usuario en la página oficial del RESPONSABLE, en esta red social será objeto de comunicación de al resto de los usuarios por la propia naturaleza del servicio.


El RESPONSABLE únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón de la normativa vigente deba realizar a jueces, tribunales, administraciones públicas y autoridades competentes de carácter administrativo.


6. Otros terceros prestadores de servicios.


El RESPONSABLE, advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable y garantiza la confidencialidad, seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente política, respecto de los datos de carácter personal que recoja del usuario a través de la presente página oficial en esta red social, no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran efectuarse tanto por el titular de la red social como por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen acceder a tales datos en razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad, terceros que establezcan hiperenlaces a la red social, ni de aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces el RESPONSABLE, remite a los usuarios adheridos a la presente página oficial.


7. Calidad de los datos.


El RESPONSABLE, advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que solo puede proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. En cualquier caso, el usuario deberá respetar la privacidad de terceros, sean éstos usuarios o no de la red social o de la página oficial del RESPONSABLE, en la misma.


8. Derechos que asisten al Interesado:


             - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
             - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
        - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.


9. Otra información de interés.


El RESPONSABLE, podrá modificar y/o sustituir en cualquier momento la presente política que, según los casos, sustituirá, completará y/o modificará la actualmente publicada aquí recogida. Por ello el usuario deberá acceder periódicamente a las mismas con el fin de mantenerse actualizado.


El usuario puede contactar con el RESPONSABLE, mediante el servicio de mensajería interna de la red social o a través de las siguientes direcciones y datos de contacto:


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
servigestempresarial@serviem.com

Asimismo el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por el titular de la red social para el uso de la misma.

datax_edited.png