top of page
logo_servigest_xarxes.png
catellà
català

  gestió   fiscal

Ens ocupem de la preparació de declaracions d'impostos i obligacions d'informació de l'empresa amb l'Administració Tributària i altres organismes oficials de manera rigorosa i eficaç. Elaboració de declaracions fiscals de l'empresa i del professional autònom.

ALTES I BAIXES

censals 

ALTES I BAIXES

CENSALS

 

 

- Model 036 Cens d'empresaris professionals i retenidors.

Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada

(per a societats).

- Model 037 Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada

(per estimació directa i objectiva).

I altres models, consulta'ns...

IMPOST SOBRE LA RENDA

de les persones físiques

IMPOST SOBRE LA RENDA

DE LAS PERSONES FÍSIQUES

- Model 100 Declaració de Renda.

- Model 130 Empresaris i professionals en Estimació Directa, pagament fraccionat.

- Model 131 Empresaris i professionals en Estimació Objectiva, pagament fraccionat.

I altres models, consulta'ns...

PRESENTACIÓ

trimestral IVA

PRESENTACIÓ TRIMESTRAL

IVA

- Model 303 IVA Autoliquidacions.

- Model 308 IVA Especial Recàrrec d'Equivalència.

- Model 309 Declaracions Liquidacions no periòdiques.

- Model 390 IVA Declaració Resum Anual.

I altres models, consulta'ns...

IMPOST

sobre Patrimoni 

IMPOST

SOBRE PATRIMONI

 

 

- Model 714 Impost sobre el Patrimoni.

PAGAMENTS

a compte 

PAGAMENTS A COMPTE

 

 

- Model 111 Retencions i ingressos a compte (Rendiments del treball).

- Model 115 Retencions i ingressos a compte (Rendiments de l'arrendament).

 

- Model 123 Retencions i ingressos a compte (Rendiments de capital mobiliari o determinades rendes).

I altres models, consulta'ns...

IMPOST

sobre societats

IMPOST SOBRE SOCIETATS

- Model 200 Impost sobre societats. Document d'ingrés o devolució.

- Model 202 Pagament fraccionat.

I altres models, consulta'ns...

DECLARACIONS

informatives

DECLARACIONS INFORMATIVES

- Model 180 Retencions i ingressos a compte sobre rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans.

- Model 184 Entitats de règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

- Model 190 Retencions i ingrés a compte sobre rendiments de treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials. Resum anual.

 

- Model 347 Declaració informativa anual d'operacions amb terceres persones.

 

- Model 349 Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (IVA). 

I altres models, consulta'ns...

IMPOST SOBRE

successions i donacions 

IMPOST SOBRE

SUCCESSIONS I DONACIONS

 

 

- Model 650 Autoliquidació adquisició "mortis causa".

- Model 651 Autoliquidació adquisició "intervivos".

IMPOST SOBRE

activitats econòmiques

IMPOST SOBRE

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

IMPOST

mediambiental

IMPOST

MEDIAMBIENTAL

datax_edited.png
bottom of page