top of page
logo_servigest_xarxes.png
castellà
català

  gestió   laboral

Ens ocupem de la gestió de nòmines, tràmits amb la Seguretat Social, declaració i pagament de cotitzacions i declaracions fiscals, aportant valor afegit a través d'un assessorament rigorós i objectiu.

CONFECCIÓ DE NÒMINES

 

 

- Elaboració i remissió a l'empresa de les nòmines amb les últimes taules salarials publicades.

- Càlcul dels endarreriments de conveni.

- Remissió de les nòmines per correu electrònic als treballadors.

CONFECCIÓ

de nòmines

ASSEGURANCES SOCIALS

 

 

- Tramitació de l'enviament de les cotitzacions de la Seguretat Social

(SILTRA)

TC1 i TC2

- Confirmació de les liquidacions

(pagament electrònic o

a càrrec de compte)

ASSEGURANCES

socials

INFORMES

 

 

- Sol·licitut de certificats al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

- Sol·licitut ITA.

- Sol·licitut vida laboral del CCC.

INFORMES

AFILIACIÓ

DE TREBALLADORS

 

 

- Comunicació a la Seguretat Social de les altes, baixes i variacions de contracte.

AFILIACIÓ

de treballadors

CONTRACTES

DE TREBALLADORS

 

 

- Assessorament respecte al millor tipus de contracte aplicable per a cada treballador segons la normativa vigent.

- Elaboració de contractes de treball i registre a l'INEM

(contrat@)

- Elaboració d'annexes al contracte de treball, pacte d'hores complementàries, clàusules específiques al contracte.

CONTRACTES

de treballadors

IRPF TREBALLADORS

 

 

- Preparació i presentació de la declaració de les retencions i ingressos a compte dels treballadors.

(model 111)

- Preparació i presentació del resum anual de la declaració de les retencions i ingressos a compte dels treballadors.

(model 190)

IRPF

treballadors

INFORMES MENSUALS

 

 

- Resum de nòmines.

- Llistats d'imputació de costos.

- Remeses bancàries   (domiciliació SEPA)

INFORMES

mensuals

JURÍDIC LABORAL

 

 

- Assessorament jurídic laboral.

 

- Intervenció professional:

*Redacció de cartes d'amonestació.

*Redacció de cartes de sanció amb suspensió de sou i feina.

*Redacció de cartes d'acomiadament.

*Redacció de cartes d'acomiadament disciplinari.

*Redacció de cartes d'acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

*Redacció de cartes individuals de notificació a un treballador sobre la modificació substancial de les seves condicions de treball o mobilitat geogràfica per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

*Redacció de documents privats entre empresa i treballador que reculli els acords obtinguts de forma extrajudicial.

*Tramitació d'Expedients de Regulació de Treball.

*Tramitació de conflictes col·lectius amb els treballadors.

*Assistència a un Acte de Conciliació.

(CEMAC)

*Assistència al Tribunal Laboral de Catalunya.

*Intervenció professional en un expedient judicial.

JURÍDIC

 

laboral

TRAMITACIÓ DE BAIXES MÈDIQUES

 

 

- Remissió a la Seguretat Social dels comunicats mèdics de baixa, alta i confirmació dels treballadors.

- Sol·licitut pagament directe IT RETA

TRAMITACIÓ

de baixes mèdiques

datax_edited.png
bottom of page